ടെൻഡറിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു ; കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ പത്ത് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

health workers terminated; നെഴ്‌സിങ് സ്റ്റാഫിനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാറില്‍ കൃതൃമം കാട്ടി. […]

Read More