ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടെണ്ട;
മലയാളം ടൈപ്പിംഗ്‌ ഇനി വളരെ സിംപിൾ;ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി കിറു കൃത്യമായി ഇവൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരും malayam voice typing app

Malayam voice typing app; ഇന്ന് മലയാളം ടൈപ്പിംഗ്‌ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടൈപ്പ് … Continue reading ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടെണ്ട;
മലയാളം ടൈപ്പിംഗ്‌ ഇനി വളരെ സിംപിൾ;ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി കിറു കൃത്യമായി ഇവൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരും malayam voice typing app